Home > > Roerende voorheffing HomeHome    PrintPrint    SitemapSitemap    ContactContact

Overige verzekeringen

Wat is het kadastraal inkomen?

Het kadastraal inkomen ( K.I.) vormt de basis voor de inning van de onroerende voorheffing en voor het bepalen van het onroerend inkomen.

Het K.I. is het gemiddeld normaal netto-inkomen dat het onroerend goed tijdens ťťn jaar aan zijn eigenaar verschaft.

D.w.z. de gemiddelde normale netto-huurwaarde van het onroerend goed van ťťn jaar op het referentietijdstip.

Netto want de bruto-huurwaarde wordt verminderd met de lasten die forfaitair op 40% worden geschat voor gebouwde onroerende goederen en op 10% voor ongebouwde onroerende goederen.

Voor iemand die zijn eigen woning gaat bewonen, kan er geen sprake zijn van een huurprijs. Het K.I. van de woning wordt daarom bepaald door de woning te vergelijken met een geheel van referentiepercelen.

Wat is het geÔndexeerd kadastraal inkomen?

Sinds de wet van 28/12/1990 wordt voor de inkohiering van de onroerende voorheffing en voor uw belastingaangifte rekening gehouden met het kadastraal inkomen ( K.I.) aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen d.w.z. met het geÔndexeerd kadastraal inkomen.

Deze aanpassing gebeurt door middel van een coŽfficiŽnt. Deze coŽfficiŽnt is gelijk aan het gemiddelde van de indexcijfers van het jaar dat het inkomstenjaar voorafgaat, gedeeld door het gemiddelde van de indexcijfers van de jaren 1988 en 1989.

Na toepassing van de coŽfficiŽnt worden de bedragen afgerond naar de hogere of lagere euro naargelang het cijfer van de centiemen al dan niet 50 bereikt.

Wat moet ik aan de administratie van het Kadaster spontaan meedelen wanneer ik een huis heb gebouwd?

U moet het controlekantoor van het Kadaster bevoegd voor de gemeente waar het onroerend goed gelegen is binnen de 30 dagen na de ingebruikname (of van de verhuring indien deze de ingebruikname voorafgaat) laten weten dat u het nieuw opgerichte goed in gebruik genomen heeft.

Indien u niet aan deze verplichting voldoet, bestaan er 2 soorten wettelijke sancties:

 • de administratieve sanctie. De boete kan oplopen tot 1250euro.
 • de strafrechtelijke sanctie. De boete kan oplopen tot 12500euro en een gevangenisstraf van 5 jaar.

Wat moet ik aan de administratie van het Kadaster spontaan meedelen wanneer ik een huis heb verbouwd?

U moet het controlekantoor van het Kadaster bevoegd voor de gemeente waar het onroerend goed gelegen is binnen de 30 dagen na de voltooiing van de werken (vergroting, transformatie, samennemen met of splitsen van een ander onroerend goed) laten weten dat de werken aan het gewijzigde onroerend goed voltooid zijn.

Indien u niet aan deze verplichting voldoet, bestaan er 2 soorten wettelijke sancties:

 • de administratieve sanctie. De boete kan oplopen tot 1250 euro
 • de strafrechtelijke sanctie. De boete kan oplopen tot 12500 euro en een gevangenisstraf van 5 jaar

Wanneer en hoe wordt het kadastraal inkomen betekend?

Elk nieuw vastgesteld, herzien, geschat of herschat kadastraal inkomen wordt aan de belastingplichtige betekend door:

 • een per post aangetekende brief
 • een notificatiebulletin
 • vergezeld van een verklarende nota

U kunt zich steeds wenden tot het controlekantoor van het Kadaster bevoegd voor de gemeente waar het onroerend goed gelegen is om er alle inlichtingen te krijgen over de vaststelling van uw K.I..

Kan ik bezwaar indienen tegen het kadastraal inkomen dat mij werd betekend?

Er zijn 2 gevallen waarin u bezwaar kan indienen tegen het K.I. dat u werd betekend:

 • bij de eerste schatting wanneer het over een nieuwbouw gaat
 • bij een herschatting wanneer het over een verbouwd onroerend gaat

Binnen welke termijn en hoe moet ik bezwaar indienen?

Opdat het bezwaar ontvankelijk zou zijn, moeten een aantal voorwaarden vervuld zijn.

 • Het bezwaar moet worden ingediend binnen een termijn van 2 maand vanaf de datum van betekening van het K.I. (= datum vermeld op het document).
 • Het bezwaar moet bij een ter post aangetekende brief gericht worden aan het controlekantoor van het Kadaster bevoegd voor de gemeente waar het onroerend goed gelegen is.
 • In het bezwaar moet worden aangegeven wat het K.I. is dat u voorstelt.

Wat gebeurt er na de indiening van het bezwaar?

Een speciaal daartoe aangewezen ambtenaar wordt belast met het onderzoek van ieder ontvankelijk bezwaar.

Na onderhandelingen met de aangewezen ambtenaar kan een minnelijke schikking worden getroffen.

Wanneer geen akkoord wordt bereikt, mogen de 2 partijen:

 • in gemeenschappelijk akkoord 1 of 3 scheidsrechter(s) aanwijzen;
 • samen of afzonderlijk de aanwijzing van 1 of 3 scheidsrechter(s) vragen aan de vrederechter.

De uitspraak van deze scheidsrechter(s) bindt zowel de administratie als de belastingplichtige, wiens belangen op deze manier gewaarborgd worden. Deze uitspraak kan nog enkel worden betwist door een vordering in te leiden bij de rechtbank.

Hoeveel bedragen de arbitragekosten en wie moet ze betalen?

Het kadastraal inkomen waarmee rekening wordt gehouden om het bedrag van de arbitragekosten te bepalen, is het kadastraal inkomen dat het Kadaster aan de bezwaarindiener heeft betekend.

Voor gebouwde onroerende goederen worden de arbitragekosten als volgt bepaald:

 • 7,5% voor de eerste schijf van 2500 euro van het aan de bezwaarindiener betekend kadastraal inkomen, met een minimum van 75euro;
 • 1% voor de schijf van 2500 euro tot 18600 euro;
 • 0,75% voor de schijf boven 18600euro;

Dit bedrag mag niet meer bedragen dan 1000 euro.

Wanneer er drie scheidsrechters zijn aangewezen, is de bezoldiging van ieder van hen gelijk aan 60% van het bedrag dat voortvloeit uit de hierboven vermelde tarieven.

De aldus vastgestelde bedragen omvatten de diverse kosten maar niet de btw.

Wanneer het definitief vastgestelde kadastraal inkomen gelijk is aan het gemiddelde van het door de administratie vastgestelde kadastraal inkomen en van datgene dat de bezwaarindiener daar tegenover heeft gesteld, worden de arbitragekosten ieder voor de helft door beide partijen gedragen.

In de andere gevallen worden zij gedragen door de partij waarvan het cijfer het meest van het definitieve kadastraal inkomen afwijkt.

Wat is de onroerende voorheffing?

De onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting op onroerende goederen, die u jaarlijks moet betalen.

Deze belasting wordt op basis van het geÔndexeerde kadastraal inkomen tegen een bepaald tarief berekend. Dit tarief verschilt naargelang de ligging van het goed.

Hoeveel bedraagt de onroerende voorheffing?

De tarieven zijn door de Gewesten als volgt vastgesteld:

 • 2,5% van het K.I. (1,6% voor eigendommen die als sociale woningen worden verhuurd) voor onroerende goederen gelegen in het Vlaams Gewest
 • 1,25% van het K.I. (0,8% voor eigendommen die als sociale woningen worden verhuurd) voor onroerende goederen gelegen in het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Deze basisheffing bestemd voor het Gewest is maar een gedeelte van de onroerende voorheffing die u moet betalen. Op deze basisheffing mogen de provincies, agglomeraties en gemeenten opcentiemen heffen.

Het aantal opcentiemen dat geheven wordt, kan ieder jaar van gemeente tot gemeente en van provincie tot provincie verschillen, want het wordt jaarlijks door de gemeente- en provincieraden vastgesteld.

Ter verduidelijking:

 • 100 opcentiemen betekenen een bijkomende belasting van 1 euro op elke euro belasting die aan het Gewest verschuldigd is
 • 1000 opcentiemen betekenen 10 euro bijkomende belasting voor elke euro gewestbelasting

Wie moet de onroerende voorheffing betalen?

De persoon die de onroerende voorheffing moet betalen, is de belastingplichtige die op 1 januari van het aanslagjaar een zakelijk recht bezit, d.w.z.:

 • de volle eigenaar (= persoon aan wie het goed toebehoort)
 • de bezitter (= persoon die het goed in bezit heeft en er de opbrengst van geniet)
 • de erfpachter (= persoon die een goed voor een lange termijn, d.w.z. 27 tot 99 jaar, in huur neemt)
 • de opstalhouder (= persoon die een zakelijk recht heeft dat eruit bestaat op andermans grond gebouwen, werken of beplantingen te hebben, waarvoor hij de toelating heeft gekregen bij geregistreerde akte)
 • de vruchtgebruiker (persoon die het recht heeft om een goed, toebehorend aan iemand anders, te gebruiken en er de vruchten van te genieten op voorwaarde dit goed in goede staat te bewaren)

Wat gebeurt er met de onroerende voorheffing bij de koop/verkoop van een onroerend goed?

Bij een verkoop wordt soms overeengekomen dat de koper een deel van de onroerende voorheffing voor het lopende aanslagjaar ten laste neemt.

In principe moet u echter, wanneer u uw onroerend goed in de loop van het jaar verkoopt de volledige onroerende voorheffing betalen. Als eigenaar op 1 januari van het lopende aanslagjaar bent u immers voor de administratie de belastingplichtige voor de onroerende voorheffing en dus de enige verantwoordelijke voor de betaling van deze belasting.

Wanneer moet ik de onroerende voorheffing betalen wanneer ik een nieuwe woning gebouwd heb?

Voor nieuw gebouwde onroerende goederen bent u de onroerende voorheffing voor de eerste keer verschuldigd voor het jaar dat volgt op het jaar van de ingebruikname (en dus niet voor het jaar van ingebruikname zelf).

Ik ben eigenaar van een bescheiden woning. Kan ik een vermindering van de onroerende voorheffing genieten?

Als eigenaar van een bescheiden woning kunt u onder bepaalde voorwaarden, die naargelang het Gewest kunnen verschillen, een vermindering van 25% genieten.

U woont in het Vlaams Gewest:

Om recht te hebben op deze vermindering, mag het niet-geÔndexeerde kadastraal inkomen van alle onroerende goederen die u in het Vlaams Gewest bezit, niet meer bedragen dan 745 euro .

U woont in het Brussels Hoofdstedelijk of Waals Gewest:

Om recht te hebben op deze vermindering, mag het niet-geÔndexeerde kadastraal inkomen van alle onroerende goederen die u in BelgiŽ bezit, niet meer bedragen dan 745 euro .

Wanneer u een bescheiden woning heeft doen bouwen of nieuw gebouwd aangekocht heeft en u heeft geen enkele bouw- of aankooppremie genoten, wordt deze vermindering voor de eerste 5 jaar op 50% gebracht.

Ik ben eigenaar of huurder van een woning en wordt erkend als gehandicapte. Heb ik recht op een vermindering van de onroerende voorheffing?

Als gehandicapt gezinshoofd heeft u als eigenaar of als huurder recht op de forfaitaire vermindering voor gehandicapte personen d.w.z. een vast bedrag aan vermindering.

De tabel met deze vaste basisbedragen is terug te vinden in de wet. De basisbedragen worden jaarlijks geÔndexeerd. Een gehandicapt persoon wordt gelijkgesteld met 2 kinderen.

2 5,40 6,61
3 8,55 10,46
4 11,97 14,65
5 15,69 19,21
6 19,68 24,09
7 23,97 29,34
8 28,56 34,96
9 33,42 40,91
10 38,60 47,26

Het uiteindelijke bedrag van de vermindering is ook afhankelijk van de opcentiemen van provincie en gemeente.

De vermindering wordt toegekend voor de woning waarin de gehandicapte persoon op 1 januari van het aanslagjaar zijn officiŽle woonplaats heeft volgens het bevolkingsregister.

U woont in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Als gehandicapt gezinshoofd heeft u als eigenaar of als huurder recht op een vermindering van 10% van de onroerende voorheffing.

U woont in het Waals Gewest:

Als gehandicapt gezinshoofd of alleenstaande heeft u als eigenaar of als huurder recht op een vermindering van 125 euro.

Het gehandicapt gezinshoofd moet, ongeacht zijn leeftijd, bewijzen dat ingevolge feiten overkomen en vastgesteld vůůr de leeftijd van 65 jaar:

 • ofwel zijn lichamelijke of geestelijke toestand zijn verdienvermogen heeft verminderd tot ťťn derde of minder van wat een valide persoon door een of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen;
 • ofwel zijn gezondheidstoestand een volledig gebrek aan of een vermindering van zelfredzaamheid van tenminste 9 punten met zich brengt, gemeten volgens de handleiding en de medisch-sociale schaal van toepassing in het kader van de wetgeving met betrekking tot de tegemoetkomingen aan gehandicapten;
 • ofwel, na de periode van primaire ongeschiktheid bepaald in artikel 87 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, zijn verdienvermogen is verminderd tot een derde of minder, zoals bepaald in artikel 100 van dezelfde wet;
 • ofwel hij, ingevolge een administratieve of gerechtelijke beslissing, voor ten minste 66% blijvend fysiek of psychisch gehandicapt of arbeidsongeschikt werd verklaard.

Ik ben eigenaar of huurder van een woning en wordt erkend als groot-oorlogsverminkte. Heb ik recht op een vermindering van de onroerende voorheffing? U woont in het Vlaams of Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Als groot-oorlogsverminkte heeft u als eigenaar of als huurder recht op een vermindering van 20% van de onroerende voorheffing.

U woont in het Waals Gewest:

Als groot-oorlogsverminkte heeft u als eigenaar of als huurder recht op een vermindering van 250 euro.

De verminderingen voor groot-oorlogsverminkte en voor gehandicapt gezinshoofd kunnen niet gecumuleerd worden!

Ik ben eigenaar of huurder van een woning en heb kinderen ten laste. Heb ik recht op een vermindering van de onroerende voorheffing?

U woont in het Vlaams Gewest:

Om recht te hebben op de vermindering voor kinderlast moet u op 1 januari van het aanslagjaar tenminste 2 kinderen hebben waarvoor u kinderbijslag krijgt.

Sinds aanslagjaar 1999 is de vermindering voor kinderbijslaggerechtigde kinderen een forfaitaire vermindering d.w.z. een vast bedrag aan vermindering. De tabel met deze vaste basisbedragen is terug te vinden in de wet. De basisbedragen worden jaarlijks geÔndexeerd.

2 5,40 6,61
3 8,55 10,46
4 11,97 14,65
5 15,69 19,21
6 19,68 24,09
7 23,97 29,34
8 28,56 34,96
9 33,42 40,91
10 38,60 47,26

Het uiteindelijke bedrag van de vermindering is ook afhankelijk van de opcentiemen van provincie en gemeente.

U woont in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Om recht te hebben op de vermindering voor kinderlast moet u op 1 januari van het aanslagjaar tenminste 2 kinderen in leven hebben waarvan tenminste 1 nog ten laste is.

De bewoner (eigenaar of huurder) krijgt een vermindering van 10% voor elk (niet-gehandicapt) kind ten laste.

U woont in het Waals Gewest:

Om recht te hebben op de vermindering voor kinderlast moet u op 1 januari van het aanslagjaar tenminste 2 kinderen in leven hebben waarvan tenminste 1 nog ten laste is.

De bewoner (eigenaar of huurder) krijgt een vermindering van 125 euro voor elk (niet-gehandicapt) kind ten laste.

Ik ben eigenaar of huurder van een woning en heb gehandicapte personen ten laste. Heb ik recht op een vermindering van de onroerende voorheffing?

U woont in het Vlaams Gewest:

Om recht te hebben op de vermindering voor gehandicapte personen ten laste moet u op 1 januari van het aanslagjaar:

 • hetzij een gehandicapte persoon ten laste hebben
 • hetzij een gehandicapte echtgenoot hebben

Sinds aanslagjaar 1999 is de vermindering voor gehandicapte personen ten laste een forfaitaire vermindering d.w.z. een vast bedrag aan vermindering. De tabel met deze vaste basisbedragen is terug te vinden in de wet. De basisbedragen worden jaarlijks geÔndexeerd. Een gehandicapt persoon wordt gelijkgesteld met 2 kinderen.

2 5,40 6,61
3 8,55 10,46
4 11,97 14,65
5 15,69 19,21
6 19,68 24,09
7 23,97 29,34
8 28,56 34,96
9 33,42 40,91
10 38,60 47,26

Het uiteindelijke bedrag van de vermindering is ook afhankelijk van de opcentiemen van provincie en gemeente.

U woont in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Om recht te hebben op de vermindering voor gehandicapte personen ten laste moet u op 1 januari van het aanslagjaar

 • hetzij een gehandicapte persoon ten laste hebben

De bewoner (eigenaar of huurder) krijgt een vermindering van 20% voor elke gehandicapte persoon ten laste.

 • hetzij een gehandicapte echtgenoot hebben

De bewoner (eigenaar of huurder) krijgt een vermindering van 20% voor de gehandicapte echtgenoot.

U woont in het Waals Gewest:

Om recht te hebben op de vermindering voor gehandicapte personen ten laste moet u op 1 januari van het aanslagjaar een gehandicapte persoon ten laste hebben, die voor ten minste 66% getroffen is door ontoereikendheid of door vermindering van lichamelijke of geestelijke geschiktheid wegens ťťn of meerdere aandoeningen, vastgesteld vůůr de leeftijd van 65 jaar.

De bewoner (eigenaar of huurder) krijgt een vermindering van 250 euro voor elke gehandicapte persoon ten laste met inbegrip van de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner.

Ik ben eigenaar of huurder van een woning en heb andere personen dan kinderen of gehandicapte personen ten laste. Heb ik recht op een vermindering van de onroerende voorheffing?

Wanneer u in het Waals Gewest woont en u heeft een andere persoon dan een kind of een gehandicapte persoon ten laste, die deel uitmaakt van uw gezin of van het gezin van uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner, heeft u recht op een vermindering van 125 euro voor deze andere persoon ten laste.

Deze persoon kan nooit uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner zijn!

Hoe kan ik een vermindering van onroerende voorheffing krijgen? Moet ik deze aanvragen of krijg ik ze automatisch?

U woont in het Vlaams Gewest:

Als eigenaar krijgt u de verminderingen voor bescheiden woning, kinderbijslaggerechtigde kinderen en gehandicapte personen ten laste automatisch toegekend.

Als huurder moet u de verminderingen waar u recht op denkt te hebben ťťn keer aanvragen via het zogenaamde meldingsformulier .

De onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting die niet in alle gewesten op dezelfde wijze wordt geÔnd.

Het Vlaams Gewest int sinds 1999 zelf zijn onroerende voorheffing. Een en dezelfde dienst is zowel met de inning als met de verminderingen van de onroerende voorheffing voor de in Vlaanderen gelegen goederen belast.

Het adres van deze dienst is:

 • Agentschap Vlaamse Belastingdienst
  Onroerende voorheffing
 • Bauwensplaats, 13 Ė bus 2
  9300 Ė AALST
 • 078153015 begin_of_the_skype_highlighting078153015end_of_the_skype_highlighting (Vlaamse belastinglijn)
 • 053722375 begin_of_the_skype_highlighting053722375end_of_the_skype_highlighting


Alle informatie over de onroerende voorheffing in het Vlaams Gewest en over eventueel toepasselijke verminderingen kunnen bij deze dienst worden gevraagd.

U woont in het Brussels Hoofdstedelijk of Waals Gewest:

Of u nu eigenaar of huurder bent, u moet de aanvraag tot vermindering zelf doen.

U doet dit door:

 • binnen de 3 maand na ontvangst van het aanslagbiljet
 • een bezwaarschrift te richten. (U kunt in uw ontvangkantoor Directe belastingen een model van bezwaarschrift krijgen.)
 • aan de Gewestelijk Directeur van de Directe belastingen van wie het adres voorkomt op het aanslagbiljet dat u heeft ontvangen
 • en eventueel een getuigschrift toe te voegen waaruit blijkt dat u erkend bent als groot-oorlogsverminkte of gehandicapte persoon wanneer u een vermindering aanvraagt die hiervoor wordt toegekend
Afspraak maken
Een afspraak voor een adviesgesprek is in een ogenblik gemaakt. Afspreken kan op een van onze kantoren in Lommel of Maaseik. Voor de regio Antwerpen komen onze adviseurs aan huis. Afspraken zijn ook mogelijk ís avonds en op zaterdag.

Een adviesgesprek aanvragen